Kuvituspalvelun yleiset toimitusehdot


Tarjouksessa tai toimeksiantosopimuksessa määritellään palvelun kuvaus, toimeksiannon sisältö ja tilatun työn käyttötarkoitus. Valmis työ toimitetaan tilaajalle sovitussa muodossa ja sovitun aikataulun puitteissa. Hyväksytty tarjous on sitova.


Tässä yhteydessä voidaan sopia myös:

- keskeneräiseen työhön tehtävistä muutostöistä ja uusintakierroksista
- työn etenemisen aikataulut vaiheittain
- lisätöiden sekä valmiiseen aineistoon tehtävien muutostöiden hinnoittelu
1. TIEDOT

1.1 Toimeksiantajan/tilaajan tulee toimittaa tekijälle täydelliset tiedot tilatun työn käyttötarkoituksesta sekä työn toteuttamiseen tarvittavista erityisistä teknisistä tai muista vaatimuksista.

1.2 Toimeksiantajan tulee toimittaa kaikki tarvittavat tiedot, materiaalit ja aineistot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa.

1.3 Mikäli näitä ehtoja laiminlyödään, on tekijällä oikeus saada muutos alunperin sovittuun aikatauluun ja/tai korvaus laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttamasta lisätyöstä tai siitä aiheutuvasta muusta ansion-menetyksestä.

2. KÄYTTÖOIKEUDET


Tilaaja saa käyttää  teosta/aineistoa ennalta sovittuun käyttötarkoitukseen ja ennalta sovitussa laajuudessa. Tekijä luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden valmistaa teoksista/aineistosta kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on sovittu. Käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen on aina sovittava erikseen tekijän kanssa.

2.1 Tämä käyttöoikeus koskee vain ensimmäistä painosta, ellei muuta ole erikseen sovittu. Kyse on näin ollen kertaluontoisesta käyttöoikeuden luovutuksesta.

2.2 Jos tilaaja haluaa käyttää teosta/aineistoa tai osia siitä muuhun tarkoitukseen kuin mitä alunperin on sovittu(laajennettu käyttö),  on hänen saatava siihen  suostumus tekijältä.  Tällöin tekijällä on oikeus lisäkorvaukseen.

2.3 Teoksen muuttamisesta tai muunnelmasta tulee aina sopia tekijän kanssa erikseen.

3. KÄYTÖLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET


3.1 Ilman tekijän hyväksyntää teosta ei tule käyttää muun kokoisena, muissa väreissä tai muutoin muutettuna sovitun vastaisesti, lukuun ottamatta pieniä teknisluontoisia korjauksia.

3.2 Tekijällä on oikeus vaatia työnsä tyydyttävää toisintamista ja hänellä on oltava mahdollisuus nähdä koevedos etukäteen. Tekijällä on oikeus valvoa toisintamista, jonka tulokset eivät saa poiketa alkuperäiskappaleesta enempää kuin käytetty toisintamismenetelmä vaatii.

4. PALKKIOT


4.1 Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen mukaisesta valmiista aineistosta tulee maksettavaksi täysi palkkio riippumatta siitä, käyttääkö tilaaja aineistoa. Jos tilaaja keskeyttää työn tekijästä riippumattomasta syystä ennen työn valmistumista, on tekijällä oikeus täyteen palkkioon.

4.2 Palkkio koskee ensimmäistä painosta. Uutta painosta otettaessa tekijällä on oikeus lisäkorvaukseen, ellei toisin ole sovittu. Tekijälle tulee ilmoittaa etukäteen uudesta painoksesta. Tästä säännöstä ovat poikkeuksena ne teokset, jotka alunperin on tarkoitettu toistuvaan käyttöön kuten logot sekä liike- ja tavaramerkit.

4.3 Mikäli uusintapainoksesta on sovittu, määritellään sen hinta tarjouksen tai toimeksiantosopimuksen yhteydessä. Jos palkkiota  ei ole määritelty, on se 50% alkuperäisestä palkkiosta.

4.4 Mikäli toimeksiannon ohjeet tai edellytykset muuttuvat toimeksiannon aikana, on tekijällä oikeus palkkioon lisätyöstä.

5. ALKUPERÄISKAPPALEET

5.1 Kaikki kuvitusoriginaalit, mukaan lukien sekä luonnokset että valmiit aineistot, ovat tekijän omaisuutta ellei toisin ole sovittu. Kuvitusoriginaalien omistusoikeuden luovutuksesta tulee kussakin tapauksessa maksaa eri palkkio.

5.2 Tekijä luovuttaa työn tilaajalle siinä muodossa ja siihen käyttötarkoitukseen kuin etukäteen on sovittu. Tekijällä ei ole velvollisuutta luovuttaa asiakkaalle avoimia työtiedostoja tai muuta valmiin työn toteuttamisessa käytettyä kuvamateriaalia ellei näin ole sovittu toimeksiantosopimuksessa/tarjouksessa.

6. TEKIJÄN NIMEN ILMOITTAMINEN

6.1 Kun teos saatetaan yleisön saataviin on tekijän nimi ilmoitettava sillä tavoinkuin hyvä tapa ja kyseisen alan ammattikäytäntö vaatii.

7. LUONNOKSET

7.1 Kun tekijä on luovuttanut toimeksiantoon liittyvät luonnokset toimeksiantajalle, niitä ei saa ilman
hänen suostumustaan julkaista tai käyttää muulla tavoin.

7.2 Mikäli toimeksiantaja haluaa tehdä luonnokseen muutoksia tai kehittää sitä edelleen, on näiden suorittamiseen oikeus vain tekijällä itsellään tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä.

7.3 Luonnoksia ei saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille.


Tekijällä on oikeus käyttää teoksia työnäytteenä omilla kotisivuillaan/portfolioissaan sekä muissa sovituissa käyttötarkoituksissa.
 
Tekijä omistaa työn originaalin eli alkuperäiskappaleen ja/tai tietokoneella tehdyn tiedoston, johon hänellä on tekijänoikeus. Toimeksiantajalle/työn tilaajalle myydään käyttöoikeus, jonka laajuus määritellään kirjallisesti ennen työn aloittamista.

Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, tekijällä  on oikeus vaatia teosten käytön välitöntä  lopettamista sekä esittää työn tilaajalle tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.

Olemme visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry:n jäseniä.
Toimitusehdot perustuvat alan yleisiin toimitusehtoihin.